โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม

          ข้าวเป็นอาหารประจำชาติที่มีตำนานประวัติศาสตร์มายาวนาน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นดินในการทำนานับ 10 ล้านไร่ คือแผ่นดินอันล้ำค่า ที่ชาวนาของเราใช้เป็นที่ปลูกข้าว หล่อเลี้ยงชีวิตลูกหลานไทยมาถึงทุกวันนี้ ประเทศไทยของเราได้ขึ้นชื่อว่า ปลูกข้าวได้อร่อยที่สุด […]

ทำสวยดอก

          ความเป็นมาของสวยดอกนั้น ยังไม่มีผู้ใดสามารถทราบถึงประวัติความเป็นมาอย่างแน่ชัด เพียงแต่มีการสืบทอดและบอกเล่าต่อกันมา ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบเรื่อยๆ ตามยุคสมัยและตามความเชื่อของผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการนับถือพระพุทธศาสนา โดยมีการรังสรรค์ผลงานที่ออกมาในรูปกลีบปากสวยหรือทางล้านนาเรียกว่ากาบลาย ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจแฝงไปด้วยความเชื่อที่เกี่ยวกับกาบลายที่คิดประดิษฐ์ขึ้น ชาวล้านนามีความเชื่อเกี่ยวกับนักษัตรประจำปีเกิด […]

โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา กิจกรรมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมภายใน/ภายนอกประเทศ

           กิจกรรมการฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ไทย – มาเลย์ ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน […]