รายงานสารสนเทศ

ชื่อโครงการปีงบประมาณงบประมาณหน่วยงานที่รับผิดชอบวันที่ดำเนินการพื้นที่ดำเนินการ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานก๋วยสลาก
2560
5,000
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2 สิงหาคม 2560คณะวิทยาการจัดการ
ต้นเงิน ต้นทอง
2560
5,000
สาขาเศรษฐศาสตร์2 สิงหาคม 2560คณะวิทยาการจัดการ
ต้นผึ้ง ต้นเทียน
2560
5,000
สาขาการตลาด2 สิงหาคม 2560คณะวิทยาการจัดการ
ขนมจ็อก…สือทอดอาหารล้านนา
2560
5,000
สาขาบัญชี2 สิงหาคม 2560คณะวิทยาการจัดการ
ข้าวตอก เครื่องบูชาอย่างไทย
2560
5,000
สาขาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์2 สิงหาคม 2560คณะวิทยาการจัดการ
การทำตุงไส้หมู
2560
5,000
สาขาการจัดการ2 สิงหาคม 2560คณะวิทยาการจัดการ
เครื่องสักการะล้านนา (เชิงเทียนล้านนา)
2560
5,000
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2 สิงหาคม 2560คณะวิทยาการจัดการ
การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม
2560
5,000
สาขานิเทศศาสตร์2 สิงหาคม 2560คณะวิทยาการจัดการ
โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา กิจกรรมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมภายใน/ภายนอกประเทศ
2559
-
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง26 - 30 กันยายน 2559University Pendidikan Sultan Idris
ทำสวยดอก
2560
5,000
สาขาท่องเที่ยว2 สิงหาคม 2560คณะวิทยาการจัดการ