สะโตกช้าง

  • รหัสโครงการ : 6007001
  • ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : วิชิต ชาวะหา
  • คณะ/หน่วยงาน : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 59 - 31 ก.ค. 60
  • พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดสกลนคร, จังหวัดอุบลราชานี, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดร้อยเอ็ด

   ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย สัตว์คู่บ้านคู่เมืองและสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติ พร้อมหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสะโตกช้างลำปางเพื่อเป็นกองทุนอาหารช้างและอนุรักษ์ช้างไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ภายในงานจะมีขบวนแห่ช้างงามตระการ สืบตำนานช้างไทย การแสดงช้าง ณ ลานแสดงช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย การเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ การประกวดจัดซุ้มอาหารช้าง บริเวณหน้าลานแสดงช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย นิทรรศการตำนานช้างไทย จำหน่ายสินค้าโอทอป การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกาดมั่ว รัวเมือง พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารช้าง
โทรศัพท์ 0 5422 8108 และ 0 5424 7871-4