ประเพณีแห่เทียนพรรษา

          ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานของชาวไทยพุทธ เนื่องจากวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุ สามเณรอยู่จำพรรษา ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพียงที่เดียวเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน  จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะถือโอกาสวันเข้าพรรษาเป็นวันทำบุญด้วยการถวายภัตาหาร ผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษา เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร ได้ใช้สอย ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ดังกล่าว

          ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงจัดแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้ร่วมการสืบทอดประเพณีอันดีงามและเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นวางแผน       1. วางแผนดำเนินงาน พร้อมนำเสนอโครงการ
                            2. ประชุมเพื่อคัดเลือกวิทยาการ กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย กำหนดวันและเวลาในการอบรม
                            3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ขั้นดำเนินงาน   1. ดำเนินการแห่เทียนพรรษาให้เป็นไปตามแผนงาน
                            2. แจกแบบสอบถามประเมินผลโครงการ

ขั้นประเมินผล   1. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน
                            2. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ลักษณะของกิจกรรม (ให้ระบุลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินงาน)

         เข้าร่วมประกวดแข่งขัน โครงการข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานประเพณีวิถีล้านนา” และถวายเทียน ณ วัดหัวฝาย

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

          นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  จำนวน 585 คน

ระยะเวลาการจัดโครงการ/กิจกรรม

           วันที่ 25 กรกฎาคม  2561

 สถานที่ดำเนินโครงการ

          วัดหัวฝาย ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

      เป้าหมายเชิงปริมาณ

           -   ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมาย

           -   ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

           -   ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

      เป้าหมายเชิงคุณภาพ

           เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้ทำกิจกรรมการสืบทอดประเพณีอันดีงามและเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และได้รับการกล่อมเกลาให้มีศีลธรรมและตระหนักถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า

วิธีการประเมินผลโครงการ

        แจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการร่วมสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *