โครงการไหว้ครู

           ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพหนึ่ง หัวใจสำคัญมาจากครู-อาจารย์ ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ เข้าใจถึงสิ่งที่สอนได้อย่างท่องแท้  ด้วยการปฏิบัติและประพฤติตนอันดีของครู-อาจารย์นั้น ทำให้นักศึกษาได้รับการอบรม สั่งสอน ทั้งทางด้านวิชาการ ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ

           ประเพณีการไหว้ครูเป็นประเพณีอันดีงามที่สำคัญประเพณีหนึ่งของคนไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงความเคารพครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้และอบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี ด้วยความรักและมีเมตตา ครูบาอาจารย์จึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติในการพัฒนาคนรุ่นเยาว์ให้เติบโตเป็นคนดี มีความรู้เพื่อรับใช้สังคมในภายภาคหน้า ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ จึงได้จัดโครงการไหว้ครู เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและเป็นการให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพแก่ครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้แก่นักศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นวางแผน      1. วางแผนดำเนินงาน พร้อมนำเสนอโครงการ
                           2. ประชุมเพื่อ กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย กำหนดวันและเวลาของโครงการ
                           3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ขั้นดำเนินงาน   1. ดำเนินการโครงการไหว้ครู ให้เป็นไปตามแผนงาน
                            2. แจกแบบสอบถามประเมินผลโครงการ

ขั้นประเมินผล   1.  ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน
                            2.  จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ลักษณะของกิจกรรม (ให้ระบุลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินงาน)

          กิจกรรมไหว้ครู

 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

          สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  จำนวน 500 คน

ระยะเวลาการจัดโครงการ/กิจกรรม

          ช่วงการดำเนินโครงการ   วันที่ 19 กรกฎาคม  2560

 สถานที่ดำเนินโครงการ

          ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เป้าหมายเชิงปริมาณ    (ควรกำหนดให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการ)     
          -   ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  (ควรกำหนดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)
          -   ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
          -   ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
          -   ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณและแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีไหว้ครู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *