การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานก๋วยสลาก

          การตานก๋วยสลาก เป็นการทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งเป็นการสร้างกุศล ให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า ให้ได้เกิดในภพภูมิสวรรค์ และปรารถนาสูงสุดคือ พระนิพพาน ประเพณีตานก๋วยสลากนั้น เป็นการทำบุญ ที่ไม่จำเพาะเจาะจงพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง แต่มีการจัดทำสลากเป็นหมายเลขติดก๋วยของศรัทธาที่นำมาถวาย และนำสลากไปรวมกัน เพื่อให้พระสงฆ์ทุกรูปที่รับนิมนต์จับสลาก หากพระภิกษุสามเณรรูปใดจับได้ของศรัทธาผู้ใด ผู้นั้นจะยกก๋วยสลากนั้นถวายแด่พระสงฆ์รูปนั้น เนื่องจากประเพณีการทำบุญตานก๋วยสลากเป็นประเพณีทำบุญกลางบ้านที่ยิ่งใหญ่และสำคัญของล้านนา รวมทั้งเป็นประเพณีที่มีคติธรรมทางพุทธศาสนา โดยมีแก่นสาระคือ การสั่งสอนให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษ สอนให้สร้างความดีในชาตินี้เพื่อผลบุญในชาติหน้า สอนให้ลูกหลานมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว งานทำบุญตานก๋วยสลากเป็นงานทำบุญที่ต้องจัดอย่างใหญ่โต เป็นหน้าเป็นตาวัดของชุมชน ซึ่งการจัดงานจะต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ และความสามัคคีของคนจำนวนมาก จึงเป็นการส่งเสริมการสร้างความสามัคคี และความปรองดองในหมู่คณะ ในทางคติธรรม การตานก๋วยสลากยังมีคติสอนใจพระภิกษุสามเณรมิให้ยึดติดในลาภสักการะทั้งหลาย เพราะสลากที่ศรัทธานำมาถวายนั้นมีความแตกต่างหลากหลายกันไป พระสงฆ์และสามเณรจึงไม่ควรยึดติด

 

ชื่อปราชญ์ผู้ให้ความรู้ คุณพ่อสุคำ ของเดิม

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้     

1.ไม้ไผ่ที่ผ่านการจักรแล้วเรียกว่า “ตอก”     

2.มีด หรือกรรไกร

ขั้นตอนการทำ
1.ไผ่ที่เข้าเครื่องจักรแล้ว จะมีผิวอ่อนๆ เส้นหนาบาง ตามขนาดของไม้ที่เราจักร เรานำไผ่ที่จักรแล้วมาแยกตามความหนา บาง และขนาดของเส้น ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก

2.หลังจากการแยกไม้ไผ่ที่ ใหญ่เล็กแล้ว ไผ่ที่มีขนาดใหญ่ เราจะนำมาก่อ(ทำแผ่นพิมพ์) เราจะใช้ไผ่เส้นใหญ่ในการก่อทั้งหมด ประมาณ 24 เส้นมี 3 ด้าน ด้านละ 8 เส้น

3.หลังจากที่เราได้แผ่นพิมพ์แล้ว เราจะนำแม่พิมพ์หรือ ก้นก๋วย เราจะมาสานเป็นลูกๆ โดยจะใช้ไผ่เส้นเล็กในการสาน ในการสานนี้เราจะใช้ไผ่อยู่ทั้งหมด 7-9 เส้น

  

4..จากการสานเป็นลูกเสร็จสมบูรณ์

โอกาสที่ใช้ : ประเพณีตานก๋วยสลาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *