โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา กิจกรรมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมภายใน/ภายนอกประเทศ

           กิจกรรมการฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ไทย - มาเลย์ ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 ณ University Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารจา UPSI เป็นอย่างดี มีการแสดงแลกเปลี่ยนดนตรีและศิลปวัฒนธรรม 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัย UPSI มาเลเซีย....ประทับใจทั้งผู้ชม และผู้แสดง.. โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการคือ นางสาว วิราวรรณ  นันติ   สาขาวิชาการบัญชี ปี 4   และนางสาว จุฑาทิพย์  สุปีนะ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป    ปี 4   คณะวิทยาการจัดการ

 

 

รหัสโครงการ : 
ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : 
หัวหน้าโครงการ : 
คณะ/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ภาควิชา/หลักสูตร : 
ช่วงเวลาดำเนินการ : 26 - 30 กันยายน 2559
พื้นที่ดำเนินการ : University Pendidikan Sultan Idris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *