โครงการเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรม ฟ้อนเจิง

“ฟ้อนเจิง”  เป็นนาฏกรรมที่สะท้อนรูปแบบศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยทางภาค เหนือที่นำเอาเรื่องราวของศิลปะป้องกันตัว  ซึ่งเมื่อครั้งอดีต ผู้ชายชาวล้านนามักจะมีการแสวงหาเรียนรู้ “เจิง” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันภัยให้กับตัวเอง  ด้วยรูปแบบและลีลาท่าทางในการแสดงออกที่มีทั้งความเข้มแข็ง สง่างาม ที่ซ่อนเร้นชั้นเชิงอันเป็นแม่ไม้เฉพาะตน  ซึ่งสลับท่าทาง ไปมา   ฟ้อนเจิงเป็นศิลปะการฟ้อนที่แสดงให้เห็นถึงชั้นเชิง ลีลาการต่อสู้ […]

รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สรีปี๋ใหม่เมือง

กำเนิดวันสงกรานต์ ประเพณี สงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสฤต แปลว่า ผ่านหรือเคลื่อนย้าย หมายถึง การเคลื่อนไทยมาช้านาน การ ย้ายของพระอาทิตย์เข้าไปจักรราศีใดราศีหนึ่ง จะเป็นราศีใดก็ได้ […]

โครงการถ่ายทอดความรู้การทำกระทงในเทศกาลลอยกระทง

           ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เท่าที่ปรากฏกล่าวได้ว่ามีมาตั้งสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสันนิษฐานว่า เดิมทีเดียวเห็นจะเป็นพิธีของพราหมณ์กระทำเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม […]

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

          ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานของชาวไทยพุทธ เนื่องจากวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุ สามเณรอยู่จำพรรษา ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพียงที่เดียวเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันแรม 1 […]

โครงการไหว้ครู

           ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพหนึ่ง หัวใจสำคัญมาจากครู-อาจารย์ ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ เข้าใจถึงสิ่งที่สอนได้อย่างท่องแท้  ด้วยการปฏิบัติและประพฤติตนอันดีของครู-อาจารย์นั้น ทำให้นักศึกษาได้รับการอบรม สั่งสอน ทั้งทางด้านวิชาการ ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ […]

ต้นเงิน ต้นทอง

          ดอกไม้ กระดาษ เป็น ดอก ดาวเรืองซึ่งเป็น ดอกไม้ มงคล ที่มีประดับไว้แล้วจะพบแต่ความรุ่งเรืองเสริมให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า มีเงินมีทอง ตามความเชื่อของคนสมัยก่อน […]

ต้นผึ้ง ต้นเทียน

          เครื่องสักการะล้านนาเครื่องหมายของการเคารพสูงสุดของชาวล้านนา เครื่องสักการะบูชาของชาวล้านนา ประกอบด้วย 5 อย่าง คือ หมากสุ่มหรือพุ่มหมากเบ็ง  พุ่มพลู พุ่มดอก ต้นผึ้ง […]

ขนมจ็อก…สืบทอดอาหารล้านนา

          ขนมจ๊อกเป็นขนมไหว้เจ้าอีกชนิดหนึ่ง ก็มีต้นกำเนิดมาจากการดัดแปลงขนมเข่ง โดยใช้แป้งข้าวเหนียวมากวน และใส่ไส้ถั่วบด ผสมกับเครื่องปรุง กลายเป็นไส้เค็ม จากนั้นห่อด้วยใบตองเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็ก ๆ คล้ายทรงเจดีย์ แล้วนำไปนึ่งจนสุก […]

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานก๋วยสลาก

          การตานก๋วยสลาก เป็นการทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งเป็นการสร้างกุศล ให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า ให้ได้เกิดในภพภูมิสวรรค์ และปรารถนาสูงสุดคือ พระนิพพาน ประเพณีตานก๋วยสลากนั้น เป็นการทำบุญ […]

ข้าวตอก เครื่องบูชาอย่างไทย

          ข้าวตอก หรือที่ภาษาบาลีว่า “ลาชา” หรือ “ลาช” (ลา-ชะ)เป็นเครื่องบูชาพระพุทธ ถือกันว่าเป็นของบริสุทธิ์ ด้วยคุณสมบัติที่เปรียบได้ กับคุณของพระพุทธเจ้าสามประการ คือ […]