โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

          ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานของชาวไทยพุทธ เนื่องจากวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุ สามเณรอยู่จำพรรษา ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพียงที่เดียวเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันแรม 1 […]

โครงการไหว้ครู

           ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพหนึ่ง หัวใจสำคัญมาจากครู-อาจารย์ ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ เข้าใจถึงสิ่งที่สอนได้อย่างท่องแท้  ด้วยการปฏิบัติและประพฤติตนอันดีของครู-อาจารย์นั้น ทำให้นักศึกษาได้รับการอบรม สั่งสอน ทั้งทางด้านวิชาการ ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ […]

รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง

          การจัดโครงการรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง คณะวิทยาการจัดการในครั้งนี้ ได้นำผลการประเมินการจัดโครงการในครั้งที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการจัดโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในโครงการรดน้ำดำหัวในด้านสถานที่ บรรยากาศงาน ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม  และนักศึกษามีความเห็นว่าควรจัดโครงการในลักษณะนี้ต่อไป  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรดน้ำดำหัว  ความสำคัญของงานอีกทั้งยังมีส่วนในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง […]

ประเพณีลอยกระทง

         ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามที่สืบทอดกับกันมานานของประเทศไทย มีจุดมุ่มหมายเพื่อขอขมาต่อแม่น้ำคงคาที่ใช้ประโยชน์ในการดื่ม ใช้กินและใช้อาบตลอดทั้งปี ประเพณีลอยกระทงถือเป็นราชประเพณีของไทยแต่สมัยโบราณกาล มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย […]