ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1) มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน

2) มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ระบบงานทางธุรกิจ โดยบูรณาการความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น และสังคม 

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 1) นักวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

2) นักบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

3) ผู้บริหารโครงการระบบสารสนเทศ

4) นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

5) นักออกแบบงานด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย 

6) นักวิชาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หรือนักวิชาชีพคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน

AMD เปิดสเปค Radeon Instinct แรมสูงสุด 16GB

เอเอ็มดีเปิดตัว Radeon Instinct มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว วันนี้ก็เริ่มเปิดสเปคเพิ่มเติม สำหรับการ์ด MI25 รุ่นสูงสุด และ MI8 […]