อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ชื่อ - สกุล : ดร.นันทะ  บุตรน้อย
วุฒิการศึกษา : รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์

 


ชื่อ - สกุล : จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์

วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

 

ชื่อ - สกุล : พิมาย วงค์ทา
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

 

 

ชื่อ - สกุล : ชมัยพร กาญจนพันธุ์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

 

 

ชื่อ - สกุล : เนตรดาว โทธรัตน์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

 

 

ชื่อ - สกุล : พิทูร กาญจนพันธุ์ 
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

 

 

ชื่อ - สกุล : บัณฑิต บุษบา
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์