แผนการเรียน

ภาคเรียน
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
หมายเหตุ
1/25XX
พื้นฐานภาษา
9011101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป 1
พื้นฐานสังคม
9011307
กฏหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป 2
พื้นฐานมนุษย์
9011205
การพัฒนาทักษะชีวิต
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป 3
เอกบังคับ
3521103
หลักการบัญชี
3(2-2-5)
เอกบังคับ
3541101
หลักการตลาด
3(3-0-6)
เอกบังคับ
3611207
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1/25xx
18
ภาคเรียน
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
หมายเหตุ
2/25XX
พื้นฐานวิทย์-คณิต
9011401
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป 4
พื้นฐานภาษา
9011102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป 5
พื้นฐานมนุษย์
9011202
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป 6
เอกบังคับ
3591105
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
เอกบังคับ
3561101
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
เอกบังคับ
3611402
ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/25xx
18
 

 

ภาคเรียน
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
หมายเหตุ
1/25XX
พื้นฐานสังคม
9011301
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
3(2-2-5)
วิชาศึกษาทั่วไป 7
เอกบังคับ
9011103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป 8
เอกบังคับ
3531101
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
เอกบังคับ
3612301
คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
3(2-2-5)
เอกบังคับ
3562310
การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
3(3-0-6)
เอกบังคับ
3612504
โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/25xx

18
 

 

ภาคเรียน
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
หมายเหตุ
2/25XX
พื้นฐานภาษา
9011108
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป 9
พื้นฐานวิทย์ประยุกต์
9011501
พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป 10
เอกบังคับ
4112105
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
เอกบังคับ
3612303
ระบบฐานข้อมูลและการจัดการ
3(2-2-5)
เอกบังคับ
3612208
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
เอกบังคับ
3612403
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/25xx

18
 

 

ภาคเรียน
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
หมายเหตุ
1/25XX
เอกบังคับ
3613312
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
วิชาเลือก 1
เอกบังคับ
2563301
กฏหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
เอกบังคับ
3503205
บูรณการศาสตร์บริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
เอกบังคับ
3613209
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
เอกบังคับ
3613504
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เอกบังคับ
3613304
เว็บเทคโนโลยีและการออกแบบ
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1/25xx
18
 

 

ภาคเรียน
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
หมายเหตุ
2/25XX
เอกเลือก
3613307
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
วิชาเลือก 2
เอกเลือก
3613213
วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3(2-2-5)
วิชาเลือก 3
เอกบังคับ
3613306
คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
เอกบังคับ
3613404
การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ
3(2-2-5)
เอกบังคับ
3613305
เทคโนโลยีสี่อดิจิทัลและมัตติมิเดีย
3(2-2-5)
เอกบังคับ
3613210
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
เอกบังคับ
3613905
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 1
1(60)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/25xx
19

 

ภาคเรียน
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
หมายเหตุ
2/25XX
เอกเลือก
3613307
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
วิชาเลือก 2
เอกเลือก
3613213
วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3(2-2-5)
วิชาเลือก 3
เอกบังคับ
3613306
คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
เอกบังคับ
3613404
การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ
3(2-2-5)
เอกบังคับ
3613305
เทคโนโลยีสี่อดิจิทัลและมัตติมิเดีย
3(2-2-5)
เอกบังคับ
3613210
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
เอกบังคับ
3613905
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 1
1(60)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/25xx
19

 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคเรียน
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
หมายเหตุ
1/25xx
เลือกเสรี
3613214
การจัดการความรู้ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
เลือกเสรี 1
เลือกเสรี
3613308
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
เลือกเสรี 2
เอกเลือก
3614904
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
วิชาเลือก 4
เอกเลือก
3613306
การบริการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
วิชาเลือก 5
เอกบังคับ
3614906
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 2
2(90)
ปฏิบัติ
3614803
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
2(90)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1/25xx
16
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
1/25XX
เลือกเสรี
3613214
การจัดการความรู้ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
เลือกเสรี 1
เลือกเสรี
3613308
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
เลือกเสรี 2
เอกเลือก
3614904
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
วิชาเลือก 4
เอกเลือก
3613306
การบริการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
วิชาเลือก 5
เอกบังคับ
3614906
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 2
2(90)
ปฏิบัติ
3614891
เตรียมสหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1(45)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1/25xx
15

 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบกรณ์วิชาชีพ
ภาคเรียน
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
หมายเหตุ
2/25xx
ปฏิบัติ
3614804
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
5(450)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/25xx
5
2/25xx
ปฏิบัติ
3614892
สหกิจศิกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6(640)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/25xx
6