รายวิชาที่เปิดสอน


1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
     กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต ตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
           บังคับเรียน จำนวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
9011101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai for Communication
9011102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
9011103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
English for Study Skills
 
          ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
9011104
ภาษาไทยเพื่อสุนทรียภาพ
3 (3-0-6)
Thai for Aesthetics
9011105
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3 (3-0-6)
English for Specific Purposes
9011106
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน                                             
3 (3-0-6)
English  for Work                
9011107
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
Chinese in Daily Life
9011108
ภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
Myanmar Language in Daily Life
9011109
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน                                          
3 (3-0-6)
Vietnamese in Daily Life
9011110
ภาษาในประชาคมอาเซียน
3 (2-2-5)
Languages in the ASEAN Community
9011111
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                                     
3 (3-0-6)
Cross-cultural Communication
 
     1.2    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
             ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
9011201
วิถีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
3 (2-2-5)
Way of Humanized Educare
9011202
สุนทรียภาพของชีวิต
3 (3-0-6)
Aesthetics of Life
9011203
อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
World Civilization
9011204
ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Literacy Skills
9011205
การพัฒนาทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
Life Skills Development
9011206
วรรณกรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
Literature and Life
9011207
วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
Thai Cultures
 
     1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
           บังคับเรียน จำนวน 3 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
9011301
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
3 (2-2-5)
  Civic Education
 
           ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
9011302
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Human and  Environment
9011303
อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
ASEAN Studies
9011304
ภูมิสังคมภาคเหนือตอนบน
3 (3-0-6)
Social Geography of the Upper Northern Region
9011305
ลำปางศึกษา
3 (3-0-6)
Lampang Studies
9011306
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
Sufficiency Economy  as a Way of Life
9011307
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
Law  in Daily Life
9011308
การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
3 (3-0-6)
Modern Entrepreneurship
 
     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
           ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
9011401
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life
9011402
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
Science in Daily Life
9011403
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
Information Technology for Learning
 
     1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
           ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
9011501
พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 
3 (3-0-6)
Energy and Energy Conservation
9011502
เกษตรกรรมในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
Agriculture in Daily Life  
9011503
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
Exercise Science for Health
9011504
โยคะเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
Yoga for Health
 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า     94 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า      87 หน่วยกิต
           2.1.1 วิชาแกนบริหารธุรกิจ  จำนวน 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
  น (ท-ป-อ)
2563301
กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Laws
3503205
บูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ
3 (2-2-5)
Integrative Business Sciences                          
3521103
หลักการบัญชี
3 (2-2-5)
Principles of Accounting
3531101
การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
3541101
หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
3561101
องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
Organization and Management
3562310
การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
Production and Operations Management
3612301
คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
3 (2-2-5)
Computer for Business
3591105
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
General Economics
4112105
สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Statistics
 
 
           2.1.2 วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน 42 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
           กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ จำนวน 15  หน่วยกิต

3611207
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
Computer Technology and Operating Systems
3612208
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Information Systems
3613209
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3 (2-2-5)
Systems Analysis and Design
3613210
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
3 (3-0-6)
Information Systems Security
3613905
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 1
1 (60)
Business  Computer  Project 1
3614906
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 2
2 (90)
  Business  Computer  Project 2
 
            กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จำนวน 12 หน่วยกิต 

3612303
ระบบฐานข้อมูลและการจัดการ    
3 (2-2-5)
Database Management Systems
3613304
เว็บเทคโนโลยีและการออกแบบ
3 (2-2-5)
Web Technology Design
3613305
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและมัลติมีเดีย 
3 (2-2-5)
Digital and Multimedia Technology
3613306
คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูลทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Data Warehouse and Data Mining in Business
   
            กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จำนวน  9 หน่วยกิต

3611402
ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3 (2-2-5)
Algorithms and Computer  Programming
3612403
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
Object Oriented Programming
3613404
การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ 
3 (2-2-5)
Web  Based Programming
 
            กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จำนวน 6 หน่วยกิต

3612504
โครงสร้างข้อมูล   
3 (2-2-5)
Data  Structure
3613504
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3 (2-2-5)
Computer Networks
 
           2.1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
            กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ

3613211
การวางแผนทรัพยากรสารสนเทศองค์กร
3 (3-0-6)
Enterprise Information Resource Planning
3613212
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
Logistics and  Supply Chain Management
3613213
การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
3 (2-2-5)
Research in Business Information Technology
3613214
การจัดการความรู้ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Knowledge Management 
3613903
หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
Special  Topics in Business Computer
3614904
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 (2-2-5)
Seminar  in  Business  Computer
   
            กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

3613307
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
Electronic  Business
3613308
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
Business Intelligence
3613309
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Project  Management  in Information  Technology    
3613310
 โมชั่นกราฟิก
3 (2-2-5)
Motion Graphics
3613311
การสร้างสื่อมัลติมีเดียทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Multimedia Creation in Business
3613312
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Software Application
   
            กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

3613405
โปรแกรมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และการประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Mobile Programming and Applications in Business
3613406
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Human-Computer Interactions
 
     2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
           ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มวิชาเดียวจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
            กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
3614803
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Business Computer
3614804
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 (450)
Field Experience in Business Computer
           หรือ
           กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
3614891
เตรียมสหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 (45)
Preparation for Cooperative Education in Business Computer
3614892
สหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 (640)
  Cooperative  Education in Business Computer
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
            ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขานี้