โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิต
บังคับเรียน
เลือกเรียน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
     1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
     2.1กลุ่มวิชาเนื้อหา
ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
          2.1.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
30 หน่วยกิต
          2.1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
42 หน่วยกิต
               2.1.2.1 กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ
15 หน่วยกิต
               2.1.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
12 หน่วยกิต
               2.1.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
9 หน่วยกิต
               2.1.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
6 หน่วยกิต
          2.1.3 กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต