คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1) เป็นผู้มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ มีเหตุ มีผล เพื่อวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
2) เป็นผู้มีความอดทน ใฝ่รู้ สามารถศึกษาความรู้ด้วยตนเอง และมีความสามารถในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
3) เป็นผู้มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ ต่อวิชาชีพ และมีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม