ปรัชญา/วัตถุประสงค์

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์
1) มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ระบบงานทางธุรกิจ โดยบูรณาการความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น และสังคม