ประวัติ

วิทยาลัยครูลำปางเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2515 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ใน พ.ศ. 2516 เริ่มเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) จนกระทั่ง มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัตวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ ในปี พ.ศ. 2521 วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา และเปิดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2529 วิทยาลัยครูลำปางได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ เพิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อยังใช้ชื่อวิทยาลัยครูลำปางอยู่นั้น ได้มีการประสานการดำเนินงานร่วมกับวิทยาลัยครูอื่นๆ โดยรวมกันเป็นกลุ่มวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูลำปาง ซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบนได้ร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน และได้พัฒนาเป็น “สหวิทยาลัยล้านนา” ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 และวิทยาลัยครูลำปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานสหวิทยาลัยล้านนา และก่อตั้ง “คณะวิชาวิทยาการจัดการ” โปรแกรมวิชาสหกรณ์เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นวิชาเอกสหกรณ์ สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏลำปาง” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และคณะวิชาวิทยาการจัดการเป็น “คณะวิทยาการจัดการ” เป็นต้นมา
หลักสูตรศิลปศาสตร์บันฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป แขนงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2539 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อรองรับความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่นและให้บริการวิชาการสู่ชุมชน และในปี 2551 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตร์บันฑิต แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อมาในปี 2555 ได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วทันการณ์ โปร่งใส มีคุณภาพและมาตรฐานสูงพร้อมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบ ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม สร้างและพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้วัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพัฒนาความเข้มแข็ง ชุมชน และสังคม โดยเน้นการนำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรฯ