ชื่อหลักสูตร/ปริญญา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Business Computer)