สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับทางศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมโดย ผศ.ดร.วิยดา เหลมตระกูล ศึกษาดูงานบริษัทฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัดมหาชน และบริษัทZODIAC AEROSPACE ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน วัตถุประสงค์ในการเดินทางศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทำความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา และการจัดทำ WIL(work integrated learning) การจัดการเรียนการสอนกับการบูรณาการกับการทำงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *