Certificate : CompTIA IT Fundamentals

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

กับผลการสอบ Certificate : CompTIA IT Fundamentals

 

        อาจารย์บัณฑิต บุษบา ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกุลดิลก สันสุวรรณ และ นายอัษฎา มณียศ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้ผ่านการทดสอบข้อสอบ CompTIA IT Fundamentals และได้รับใบรับรองผลการทดสอบด้วยระบบออนไลน์ จาก ศูนย์สอบ PEARSON VUE – Authorised Test Center ณ บริษัท Lannacom Company Limited  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

         ทั้งนี้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการเข้าร่วมกับกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการสอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้านไอที ซึ่ง Certification หมายถึง ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับความรู้และการแก้ปัญหา ตามที่ระบุไว้ในใบ Certified นั้นๆ เป็นตัวชี้วัดว่ารู้จริง มีความสามารถด้านนั้นจริงๆ และเป็นที่เหมาะสมกับงานที่องค์กรต้องการ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในด้านการทำงานและการยอมรับในความสามารถตามประกาศนียบัตรระดับสากลที่ทดสอบความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งมีขอบเขตของเนื้อหาดังนี้

  1. ซอฟต์แวร์ 21%
  2. ฮาร์ดแวร์18%
  3. ความปลอดภัย 21%
  4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 16%
  5. ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 24% รวมทั้งสิ้น 100 %

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการมีใบประกอบวิชาชีพทางด้านไอที ดังนั้นจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการทำงาน และความก้าวหน้าในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *