โครงการพิเศษ “More Powerful with New MOS 2016”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งอาจารย์และบุคลากร
เข้าร่วมโครงการพิเศษ "More Powerful with New MOS 2016"

อาจารย์บัณฑิต บุษบา ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ส่งอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการพิเศษ "More Powerful with New MOS 2016" ณ ห้องอบรม 505 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการฝึกอบรม และประเมินทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยใบรับรองมาตรฐานสากลของ Microsoft Office Specialist Certification ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมถึงสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการผลักดันมาตรฐานด้านไอที ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ส่งอาจารย์และบุคลากร จำนวน 3 คน เข้าร่วมฝึกอบรมและประเมินทักษะความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2016 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ดังนี้
1. อาจารย์พิมาย วงค์ทา โปรแกรม Microsoft Word
2. นายธีธนิน แสงสวัสดิ์ โปรแกรม Microsoft Excel
3. อาจารย์เนตรดาว โทธรัตน์ โปรแกรม Microsoft PowerPoint
โครงการฝึกอบรมพิเศษ "More Powerful with New MOS 2016" ดังกล่าว มีการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินทักษะด้วยการสอบปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ที่ออกแบบโดยบริษัท Certiport แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทที่รับผิดชอบดูแลระบบการสอบออนไลน์ให้กับบริษัทไมโครซอฟท์ โดยครอบคลุมฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดของชุดโปรแกรม ลักษณะของการสอบจะใช้ชุดข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ระยะเวลาในการสอบ 50 นาที จะเป็นชุดข้อสอบปฏิบัติที่จะถูกสุ่มขึ้นมาให้ผู้สอบได้ปฏิบัติตามชุดคำสั่งต่างๆ ข้อสอบเป็นแบบโปรเจค ในแต่ละวิชามี 7 โปรเจค และในแต่ละโปรเจค จะมีหัวข้อคำถามหรือชุดคำสั่งให้ปฏิบัติโปรเจคละ 7 หัวข้อ โดยผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องคอยตรวจสอบเวลาดูความสัมพันธ์ของเวลา และจำนวนข้อสอบอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบให้ครบถ้วนภายใต้เวลาที่กำหนด 
อาจารย์บัณฑิต บุษบา แจ้งว่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีนโยบายที่จะดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานสากล โดยจะมีการฝึกอบรมและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านไอทีในระดับประเทศภายใต้โครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2018” ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *