ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงานสัมมนา “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)” ณ ลานกิจกรรม เซ็นทรัล พลาซา จังหวัดลำปาง

อาจารย์บัณฑิต บุษบา ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)” ณ ลานกิจกรรม เซ็นทรัล พลาซา จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกิจกรรมที่นำขบวนคาราวานดิจิทัลและศูนย์ดิจิทัลเคลื่อนที่ออกตะเวนไปในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ
จำนวน 12 จังหวัด เพื่อมอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ตามแผนนโยบายของประเทศในการใช้เศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อน และผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการพัฒนาไปสู่อนาคตที่แข็งแกร่ง และยั่งยืน
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี AR และ Multi Vision TV เพื่อสร้างความน่าสนใจ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การทำตลาดออนไลน์ หรือ E-Commerce ให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้เท่าทันกับโลกในปัจจุบัน ร่วมถึงให้ความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ และประสบการณ์ด้านการขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ และเข้ารับฟังการสัมมนาบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
-อาจารย์ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์
-อาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-คุณปฤณ จำเริญพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสินค้าผ่าน internet
-คุณวีระศักดิ์ สร้อยคำ ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-commerce

นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว นักศึกษายังได้ร่วมสนุกเล่นเกมส์ตอบคำถาม โดยได้รับของรางวัลจากทีมผู้จัดงาน อาทิ Smart Watch, Smart Phone, เสื้อยืด, กระเป๋า และของรางวัลอื่นๆ อย่างสนุกสนาน ทั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับทั้งความรู้ในเรื่องดิจิทัล และความสุขไปพร้อมๆกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *