โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านเปียงใจ” ขึ้นในวันที่ 18 – 20 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงจากสังคมภายนอก เพื่อเป็นการเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน การสร้างเสริมนิสัยให้รู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตน เรียนรู้การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมของนักศึกษา ถือเป็นพันธะกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะต้องดำเนินงานให้เกิดขึ้นจริงเพื่อเป็นไปตามองค์ประกอบของกระบวนการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ การทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาออกมาเป็นบัณฑิตที่เป็นผู้มีความพร้อมในการทำงานรับใช้สังคมและประเทศชาติในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *