Cabling Contest 2016

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คว้ารางวัลที่ 4 โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 "Cabling Contest 2016" อาจารย์พิมาย วงค์ทา ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 ได้มอบหมายให้ อาจารย์เนตรดาว โทธรัตน์ ผู้สอนรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารสายสัญญาณ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบัน พร้อมกับร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 “Cabling Contest 2016” ณ โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 “Cabling Contest 2016” จัดโดย บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และสำนักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์จริงในการทำงาน และสร้างโอกาสให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านสายสัญญาณ ในการแข่งขันรอบคัดเลือกภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 72 คน จากสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือกว่า 36 แห่ง โดยมีกติกาในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 100 คะแนนดังนี้ 1. ภาคทฤษฎี จะมีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ ระยะเวลาในการสอบ 15 นาที รวม 20 คะแนน 2. ภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น การแข่งขันเข้าหัวต่อ กับสาย LINK UTP Cat6a โดยต่อตามไดอะแกรมให้ได้จำนวนมากที่สุด (เส้นละ 3 คะแนน) ระยะเวลาในการสอบ 30 นาที รวม 60 คะแนน และการแข่งเข้าหัวต่อ BNC Connector กับสาย LINK RG6 Cable จำนวน 2 เส้น ระยะเวลา 10 นาที รวม 20 คะแนน โดยนักศึกษาจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คือ นายไกรวัน มั่งมูล ได้ผ่านการทดสอบรอบคัดเลือกมีผลคะแนนอยู่ในอันดับที่ 4 จาก 10 อันดับของภาคเหนือ ทั้งนี้ได้รับมอบชุดเครื่องมือของ LINK มูลค่า 2,000 บาท พร้อมทั้งใบประกาศนียบัตร และได้เข้าร่วมหลักสูตรการอบรม มูลค่า 50,000 บาท เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *