สัมมนาInspiration for Learning and Working in Digital Economy

เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมธัญกร อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏลำปาง ได้จัดอบรมสัมมนาหัวข้อ แรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงาน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Inspiration for Learning and Working in Digital Economy) โดยวิทยากรมืออาชีพ ดร.ชาญ ตระการศิลป์ บุคคลทรงคุณธรรมแห่งปี ประจำปี พ.ศ. 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *