Ontology Workshop

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย (Ontology Workshop)” […]

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านเปียงใจ” ขึ้นในวันที่ 18 – 20 […]

Cabling Contest 2016

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คว้ารางวัลที่ 4 โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 “Cabling Contest […]