โครงการพิเศษ “More Powerful with New MOS 2016”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพิเศษ “More Powerful with New MOS […]

ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงานสัมมนา “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร […]

Ontology Workshop

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย (Ontology Workshop)” […]