Certificate : CompTIA IT Fundamentals

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ กับผลการสอบ Certificate : CompTIA IT Fundamentals   […]

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “A New Era of IT Education”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “A New Era of IT Education” […]

โครงการพิเศษ “More Powerful with New MOS 2016”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพิเศษ “More Powerful with New MOS […]