ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงานสัมมนา “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร […]

Ontology Workshop

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย (Ontology Workshop)” […]

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านเปียงใจ” ขึ้นในวันที่ 18 – 20 […]