หน้าแรก

เกี่ยวกับสาขาวิชา

บุคคลากร

หลักสูตร

การวิจัย

การบริการวิชาการ

ศิลปวัฒนธรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

บริการนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน

ผลการเรียน

สารสนเทศการอบรมของศูนย์คอม

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
รายละเอียดและฟร์อมเอกสารฝึกงาน

แบบฟอร์มใบลาป่วยไฟล์word
แบบฟอร์มใบลาป่วยไฟล์.Pdf
รูปแบบรายงาน
ตัวอย่างสารบัญรายงาน
ตัวอย่างการจัดทำรายงาน


วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์
สิ่งที่นักศึกษาต้องส่งในวันปฉิมหลังฝึกงานเสร็จ

1. สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. รายงานการฝึกงานพร้อม CD (CD รายงานการฝึกงาน และ Power Point) (รูปแบบเอกสารดูในเว็บสาขา)
3. Power Point สำหรับนำเสนอหน้าห้อง
4. หน่วยงานส่งกลับแบบประเมิน (ผลการฝึกงานสำหรับสถานประกอบการ หรือ นักศึกษาส่งก็ได้แล้วแต่หน่วยงาน)


ปฉิมนิเทศนักศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ .0-5423-7399 ต่อ 3625 แฟกซ์ 0-5423-7388
www.facebook.com/BCLPRU