ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1) มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน

2) มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ระบบงานทางธุรกิจ โดยบูรณาการความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น และสังคม 

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 1) นักวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

2) นักบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

3) ผู้บริหารโครงการระบบสารสนเทศ

4) นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

5) นักออกแบบงานด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย 

6) นักวิชาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หรือนักวิชาชีพคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน

การวิจัยล่าสุดชี้ ผู้ใช้ Facebook จะมีความสุขมากขึ้น ถ้าหากได้หยุดใช้สักเดือน

New York University และ Stanford ได้เปิดเผยผลการวิจัยล่าสุดที่ระบุว่า ผู้ใช้ Facebook มีความสุขมากขึ้นกับการดำรงชีวิต และเป็นกังวลน้อยลง, […]

Microsoft Stream บริการโฮสต์วิดีโอสำหรับองค์กร แชร์ไปยัง Office 365

ไมโครซอฟท์เปิดตัวบริการใหม่ Stream สำหรับฝากไฟล์วิดีโอที่ใช้งานภายในองค์กร Microsoft Stream คล้ายกับ YouTube คือเป็นบริการสำหรับโฮสต์วิดีโอ แต่มีฟีเจอร์เน้นหนักที่ตลาดองค์กร ทั้งฟีเจอร์ […]

ซีพียูเซิร์ฟเวอร์ AMD EPYC เริ่มวางขายแล้ว คุยว่าเหนือว่า Xeon ที่ระดับราคาเดียวกัน

AMD ประกาศวางขายซีพียู EPYC สำหรับเซิร์ฟเวอร์ ที่ใช้สถาปัตยกรรม Zen และเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้ว (ออกเสียงเหมือนคำว่า Epic) ซีพียู […]